top of page
person using laptop_edited.jpg

Tutkijat

Katja-Sutela_tutkija_Hiljaisen-kansan-aanet-Remontoidut-kehot.jpg

Katja Sutela

Olen musiikkikasvatuksen yliopistonlehtori ja aktiivinen laulaja-lauluntekijä. Minussa yhdistyy siis opettajuus, tutkijuus ja muusikkous. Tässä tutkimushankkeessa minun kontribuutioni kohdistuu erityisesti tieteenfilosofisen lähtökohdan (kehon fenomenologia ja sen feministinen tulkinta) tuntemukseen sekä pitkään kokemukseeni musiikkikasvattajana ja toimintaani muusikkona. 


Omassa osatutkimuksessani keskityn erityisesti siihen, millä tavalla kuurot ovat kokeneet tulevansa huomioiduksi musiikin opetuksessa ja millaista musiikkikasvatusta he ovat saaneet. Lisäksi osatutkimuksessani tarkastelen sitä, miten kokemukset musiikinopetuksesta ovat muokanneet kuurojen käsitystä itsestään ja mahdollisuuksistaan aktiivisina musiikin tekijöinä tai kuluttajina. 


Toivon osatutkimukseni tuottavan tärkeää taustatietoa tavoitteelle tarkastella avarakatseisemmin ja moniaistisemmin nykyistä musiikkikasvatusta ja sen käytäntöjä. 

Playing Piano

Katjan muita kuin tässä hankkeessa julkaisemia tieteellisiä tekstejä

Sutela, K. (2023). Shapes of Water – a multidisciplinary composing project visioning an eco-socially oriented approach to music education.

Research Studies in Music Education. 

 

Takala, M., Sutela, K., Ojala, S. & Saarinen, M. (2023). Teaching practice in the training of special education teachers in Finland.

European Journal of Special Needs Education, 1-15.

Foster, R., Salonen, A.O. & Sutela, K. (2022). Taidekasvatuksen ekososiaalinen kehys: kohti kestävyystietoista elämänorientaatiota.

Kasvatus, 52 (2), 118–129.

Marjo-Laitala_tutkija_Hiljaisen-kansan-aanet-Remontoidut-kehot.jpg.jpeg

Marjo Laitala

Tutkin kuurouteen kohdistettujen lääketieteellisten toimenpiteiden, hoitojen ja terapioiden historiaa – ”korvaremontteja”, kuten eräs kuuro hänelle sodan jälkeen tehtyä korvaleikkausta nimitti. Minua kiinnostavat eri asiantuntijoiden pyrkimykset korjata tai parantaa kuuroutta ja tämän spesialistien tiedon kohtaamiset kuurojen muisti- ja kokemustiedon kanssa. Kuurojen yhteisössä erityisesti ikääntyvillä kuuroilla on paljon huonoja muistoja korvien kirurgisista operaatioista ja apuvälineiden käytöstä. 


Lähestyn kuurouden remontointia tiedon historian (history of knowledge) näkökulmasta. Selvitän eri lähteiden, ennen kaikkea muistitietohaastattelujen ja arkistomateriaalien avulla tiedontuotannon käytäntöjä, joilla ja joissa on muovattu kuurojen positiota suomalaisessa yhteiskunnassa.  

  

Sen lisäksi, että tutkin kuurouden lääketieteellistä historiaa, olen Hiljaisen kansan äänet -hankkeen vastuututkija. Väitöskirjani ”Tutkitusti pahantapainen” valmistuu tänä vuonna ja siinä kerron, miten sotienvälisessä Suomessa asiantuntijat rakensivat tiedon sosiaalisesti sopeutumattomasta lapsesta. 

Archive
Outi-Ahonen_tutkija_Hiljaisen-kansan-aanet-Remontoidut-kehot.jpg

Outi Ahonen

Olen Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori. Tässä hankkeessa tutkin kuurojen lapsuuden aikaisia muistoja ja kokemuksia Suomen valtion ylläpitämissä sisäoppilaitoksissa. Miten kuurojen lasten identiteetti sai kehittyä siinä aikana, jolloin ei aina voitu viittoa. 


Kuurona tutkijana voin samaistua osittain muihin kuuroihin, sillä olen kokenut myös kuurouteen liittyviä asioita.  Osa asioista on vaiettuja, vaikka kuurojen yhteisössä jaetaan paljon kokemuksia. Viittomakielinen muistitietotutkimus (oral history) on myös kansainvälisesti nuori. Tarvitaan enemmän tutkimusta tutkimusmenetelmistä, miten viitottuja muistoja kerätään ja tallennetaan.


Teen myös väitöskirjatutkimusta siirtokarjalaisten kuurojen sotalapsuuden muistelusta. 

Mixing Music

TAITEILIJAT

VisualVoice

Yhdessä VisualVoicen kanssa teemme taiteellista tutkimusta lauluntekemisen mahdollisuuksista luoda dialogia kuurojen ja kuulevien välillä. VisualVoice tekee biisejä tutkimushankkeen tuloksista nousevista teemoista. Biisi ja siihen liittyvä musavideo julkaistaan keväällä 2024.

Kysyttävää tutkijoiltamme?

bottom of page