person using laptop_edited.jpg

Tutkijat

 

Esittelyssä tutkiijat Katja, Marjo ja Outi sekä tutkimusapulainen Iina

 
Katja-Sutela_tutkija_Hiljaisen-kansan-aanet-Remontoidut-kehot.jpg

Katja Sutela

Olen musiikkikasvatuksen yliopistonlehtori ja aktiivinen laulaja-lauluntekijä. Minussa yhdistyy siis opettajuus, tutkijuus ja muusikkous. Tässä tutkimushankkeessa minun kontribuutioni kohdistuu erityisesti tieteenfilosofisen lähtökohdan (kehon fenomenologia ja sen feministinen tulkinta) tuntemukseen sekä pitkään kokemukseeni musiikkikasvattajana ja toimintaani muusikkona. 


Omassa osatutkimuksessani keskityn erityisesti siihen, millä tavalla kuurot ovat kokeneet tulevansa huomioiduksi musiikin opetuksessa ja millaista musiikkikasvatusta he ovat saaneet. Lisäksi osatutkimuksessani tarkastelen sitä, miten kokemukset musiikinopetuksesta ovat muokanneet kuurojen käsitystä itsestään ja mahdollisuuksistaan aktiivisina musiikin tekijöinä tai kuluttajina. 


Toivon osatutkimukseni tuottavan tärkeää taustatietoa tavoitteelle tarkastella avarakatseisemmin ja moniaistisemmin nykyistä musiikkikasvatusta ja sen käytäntöjä. 

 
Video Channel
Katso nyt
 
Marjo-Laitala_tutkija_Hiljaisen-kansan-aanet-Remontoidut-kehot.jpg.jpeg

Marjo Laitala

Tutkin kuurouteen kohdistettujen lääketieteellisten toimenpiteiden, hoitojen ja terapioiden historiaa – ”korvaremontteja”, kuten eräs kuuro hänelle sodan jälkeen tehtyä korvaleikkausta nimitti. Minua kiinnostavat eri asiantuntijoiden pyrkimykset korjata tai parantaa kuuroutta ja tämän spesialistien tiedon kohtaamiset kuurojen muisti- ja kokemustiedon kanssa. Kuurojen yhteisössä erityisesti ikääntyvillä kuuroilla on paljon huonoja muistoja korvien kirurgisista operaatioista ja apuvälineiden käytöstä. 


Lähestyn kuurouden remontointia tiedon historian (history of knowledge) näkökulmasta. Selvitän eri lähteiden, ennen kaikkea muistitietohaastattelujen ja arkistomateriaalien avulla tiedontuotannon käytäntöjä, joilla ja joissa on muovattu kuurojen positiota suomalaisessa yhteiskunnassa.  

  

Sen lisäksi, että tutkin kuurouden lääketieteellistä historiaa, olen Hiljaisen kansan äänet -hankkeen vastuututkija. Väitöskirjani ”Tutkitusti pahantapainen” valmistuu tänä vuonna ja siinä kerron, miten sotienvälisessä Suomessa asiantuntijat rakensivat tiedon sosiaalisesti sopeutumattomasta lapsesta.