top of page
HILJAISEN KANSAN ÄÄNET
REMONTOIDUT KEHOT

Hiljaisen kansan äänet – remontoidut kehot on Oulun yliopistossa ja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa toteutettava ja Koneen Säätiön rahoittama kolmivuotinen tieteen ja taiteen yhdistävä tutkimushanke, joka keskittyy kuurouteen ja kuurojen historiaan. Tutkimushankkeessa on neljä osatutkimusta, joissa tehdään historian perustutkimusta, rakennetaan dialogia kuurojen ja kuulevien välille sekä kehitetään tutkimusmetodologiaa.


Hankkeen perustan muodostaa eri ikäisten kuurojen muistitieto. Viittomakielistä muistitietoa kerätään eri puolelta Suomea yhteistyössä kuurojen yhteisön kanssa. Haastateluissa syvennytään erityisesti koulumuistoihin valtion kuurojenkouluissa sekä lapsuuteen kuurona. Sisäoppilaitoselämän lisäksi selvitämme kuurouteen kohdistuneiden lääketieteellisten ja terapeuttis-hoidollisten tutkimusten ja toimenpiteiden tiedon historiaa sekä koulujen musiikkikasvatusta. Tutkimuksissa ei tähän mennessä ole tarkasteltu, millaista musiikkikasvatusta kuurot ovat saaneet ja kuinka heidät on huomioitu musiikillisina toimijoina sekä kasvatuksellisissa että yhteiskunnallisissa konteksteissa. 


Hiljaisen kansan äänien tutkijoista yksi on viittomakielinen ja syntymäkuuro. Kaksi muuta tutkijaa ovat suomea äidinkielenään puhuvia ja viittomakieltä taitamattomia kuulevia. Trioetnografiaan perustuvassa osatutkimuksessa tutkijat pohtivat yhdessä tasavertaisen akateemisen työskentelyn esteitä ja uusia yhteistyön avauksia. Hankkeessa työskentelevät tutkijoina Outi Ahonen (Humanistinen ammattikorkeakoulu), Marjo Laitala (Oulun yliopisto) ja Katja Sutela (Oulun yliopisto).

In English

Voices of a Silent People - Renovated Bodies is a three-year research project combining science and art at the University of Oulu and the Humak University of Applied Sciences, funded by the Kone Foundation, focusing on deafness and the history of the deaf. The research project conducts basic research in history through four different sub-studies, builds a dialogue between the deaf and the hearing, and develops a research methodology.

The foundation of the project is built on the memorized knowledge of deaf people of their own childhood and schooling. Knowledge memorized in sign language is collected from different parts of Finland in co-operation with deaf communities. In particular, the interviews concentrate on school memories in state schools for the deaf and on childhood as a deaf person. One of the sub-studies of the project focuses on what kind of music education the deaf have received and how they have been acknowledged as actors in music. Memorized knowledge in sign language is examined in the socio-cultural and institutional frameworks of its own era. Another sub-study focuses on the medical examinations and procedures performed on deaf people in the 20th century, and especially after the wars. It explores the establishment of cochlear implants as a practice that is now being implemented for almost all children born deaf.

One of the researchers in the project uses sign language and is deaf from birth. The other two researchers speak Finnish as their mother tongue and do not know sign language. In a sub-study based on trioetnography, the researchers jointly consider barriers to equity in academic work and new openings for collaboration. The researchers working in the project are Outi Ahonen (Humak University of Applied Sciences), Marjo Laitala (University of Oulu) and Katja Sutela (University of Oulu).

Yhteistyökumppanit

bottom of page